Current Exhibition

View All

Red Gate on the Move

Chen Jiaye, Chen Qingqing, Chen Yufei, Guan Wei, Han Qing, Jiang Weitao, Li Jinguo, Li Xiaofeng, Liu Qinghe, Lv Peng, Pan Kai, Sheng Qi, Shi Zhongying, Su Xinping, Tan Ping, Wang Lifeng, Wang Qiang, Xie Guoping, Zheng Xuewu, Zhou Jirong, Zhang Yajie, Zhou Jun, Li Yan, Chen Linggang, Nong Shaohua, Liu Dao, Zhang Zhaohui.

VISIT US
9 am - 5 pm Daily
 
Levels 1 & 4,
Dongbianmen Watchtower,
Dongcheng, Beijing
 
北京市崇文门东大街,
东便门角楼一层&四层
SEND US MAIL
Beijing International Post Office
Box No. 9039,
Beijing, China 100600
CALL / EMAIL
(+86 10) 6525 1005
[email protected]
FOLLOW US
      
 
 WeChat QR
 

Follow Red Gate Gallery on Artsy

MAILING LIST